Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu

Bydd dod yn rhiant yn werthfawr, boddhaus a hwyl ond weithiau bydd yn flinedig ac yn anodd. Weithiau mae gan blant wedi’u mabwysiadu anghenion ychwanegol ac mae llawer o deuluoedd sy’n mabwysiadu yn manteisio ar help a chyngor mewn gwahanol gyfnodau yn eu bywydau teuluol.

Gall anawsterau godi o brofiadau cynnar sy’n dylanwadu ar ymddygiad eich plentyn yn y cartref neu yn yr ysgol ac efallai y byddwch am gael cyngor a chymorth i reoli hyn.

Neu efallai y mae agweddau ar fod yn deulu sy'n mabwysiadu nad yw teuluoedd eraill yn eu profi. Er enghraifft, yn aml mae angen help ar blant wedi’u mabwysiadu i ddeall eu gorffennol, neu efallai y byddant am ddysgu mwy am eu teulu biolegol neu drefniadau cyswllt.

Gall cael y cymorth mabwysiadu sydd ei angen arnoch chi a'ch teulu gynnwys unrhyw beth o ymuno â grŵp cymorth mabwysiadu lleol i gael gweithiwr cymdeithasol i’ch cynorthwyo am gyfnod neu gael cymorth therapiwtig arbenigol i'ch plentyn.

Gellir cynnig rhai gwasanaethau heb fod yn rhaid gwneud asesiad, er enghraifft, grwpiau cymorth neu gyngor a gwybodaeth. Darllenwch yr adrannau canlynol: Cyngor ar y Cymorth a Gynigir, I Blant sydd wedi’u Mabwysiadu, I Rieni Mabwysiadol.

Gellir cynnig gwasanaethau eraill ar ôl asesu anghenion.  Wrth asesu eich anghenion am gymorth mabwysiadu, gallai gweithiwr cymdeithasol gysylltu â gwasanaethau eraill a allai helpu fel iechyd, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed ac addysg.

Gallai asesiad ystyried eich angen am y gwasanaethu canlynol:-

 • Cwnsela, gwybodaeth a chyngor
 • Help gydag anawsterau ymddygiadol, ymlyniad ac anawsterau eraill mewn plant wedi'u mabwysiadu
 • Cymorth ariannol
 • Help gyda chyswllt rhwng plentyn wedi’i fabwysiadu a’i deulu biolegol
 • Cyfarfodydd a digwyddiadau i alluogi grwpiau o bobl sy’n mabwysiadu, plant wedi’u mabwysiadu a rhieni biolegol i ddod ynghyd
 • Hyfforddiant i helpu pobl sy’n mabwysiadu i fodloni anghenion y plentyn y maen nhw wedi ei fabwysiadu
 • Seibiannau byr i blentyn wedi’i fabwysiadu  gyda gofalwr arall
 • Help pan fo achos o fabwysiadu’n methu neu mewn peryg o fethu.

.

Cyngor ar y cymorth sydd ar gael

Rydym yn gwybod y gall cael y cymorth iawn pan fo’i angen wneud gwahaniaeth mawr i deulu sy’n cael trafferthion gyda materion yn ymwneud â mabwysiadu.  Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y cymorth y gallwch ddisgwyl ei gael yng Nghymru ar ôl cymeradwyo mabwysiadu. Mae dewisiadau gennych o ran lle i fynd i gael cymorth.

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu.  Mae’r Fframwaith hwn yn nodi ein huchelgais i wella sut mae teuluoeddMae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu.  Mae’r Fframwaith hwn yn nodi ein huchelgais i wella sut mae teuluoedd mabwysiadol yng Nghymru yn cael eu cefnogi a’i gwneud yn haws i’r help cywir fod ar gael pan fo’i angen.  Mae fersiwn gyfredol o’r Fframwaith ar gael yma. mabwysiadol yng Nghymru yn cael eu cefnogi a’i gwneud yn haws i’r help cywir fod ar gael pan fo’i angen.  Mae fersiwn gyfredol o’r Fframwaith ar gael yma.

Yng Nghymru mae’r awdurdod lleol a’r Gwasanaethu Mabwysiadu yn gweithio ynghyd yn gydweithredol ac yn rhanbarthol.  Eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth mabwysiadu fydd rhai gwasanaethau mabwysiadu cydweithredol rhanbarthol a byddant yn asesu eich anghenion cymorth mabwysiadu. Mewn rhanbarthau eraill, timau ‘derbyn ac asesu’ eich awdurdod lleol fydd yn asesu eich anghenion.

Os ydych wedi mabwysiadu trwy Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol fel St David’s neu Barnardo’s, gallech fynd at yr asiantaeth honno hefyd i drafod y gwasanaethau cymorth ar ôl mabwysiadu y gallai eu cynnig.  

Neu, efallai y byddwch am siarad am eich materion trwy linell gymorth Adoption UK, Cymru. Croeso i chi ffonio i gael sgwrs anffurfiol neu i ofyn am wybodaeth a chyngor. Mae llinell gymorth Adoption UK yn canolbwyntio ar anghenion teuluoedd mabwysiadol ac mae’r ffôn fel arfer yn cael ei ateb gan riant mabwysiadol wedi’i hyfforddi. Ffoniwch 029 2023 0319 o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am tan 2.30pm. Mae pob un newydd sy’n mabwysiadu yng Nghymru yn cael cynnig blwyddyn o aelodaeth i Adoption UK am ddim, felly os yw hyn yn berthnasol i chi ac na chynigiwyd hyn i chi eisoes, siaradwch ag Adoption UK neu eich asiantaeth.

Mae CMM Cymru (Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Cymru) hefyd yn cynnig llinell gymorth i weithwyr proffesiynol neu aelodau o’r cyhoedd.  Gellir cysylltu â hwy ar Caerdydd 029 20761155 neu Rhyl 01745 336336.  

I bwy ddylwn i ofyn am gymorth?

Dewiswch rhanbarth

Canlyniadau ar gyfer eich asiantaeth agosaf

Cymru Gyfan

01978 295311 or 0800 085 0774
adoption@wrexham.gov.uk

Canolbarth a Gorllewin Cymru

01267 246970 or Powys 01874 614035
adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk; adoption@powys.gov.uk

Y Bae Gorllewinol

0300 365 2222
enquiries@westernbayadoption.org

Y Fro, Y Cymoedd a Chaerdydd

0800 023 4064
adoption@valeofglamorgan.gov.uk

De Ddwyrain Cymru

01495 355766
adoption@blaenau-gwent.gov.uk

St David's Children Society

029 20667007
info@stdavidscs.org

Barnardo’s

0800 054 6788
bcafs-south@barnardos.org.uk

I blant wedi’u mabwysiadu

Ar gyfer plant a fabwysiadwyd sydd mewn addysg

Gofynnir i ysgolion roi i’r holl blant sydd wedi’u mabwysiadu o gofal mynediad â blaenoriaeth, sy’n golygu y dylai eich plentyn allu mynychu unrhyw ysgol sy’n bodloni ei anghenion orau. Mae canllawiau ar derbyn i ysgolion yn: http://gov.wales/docs/dcells/publications/130715-admin-codes-cy.pdf

Hefyd bydd cyllid yn y consortia addysg lleol i helpu ysgol eich plentyn i ddeall unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan eich plentyn a’u bodloni. Mae’r cyllid yn dod o Grant Amddifadedd Disgyblion ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn: http://learning.gov.wales/news/sitenews/pupil-deprivation-grant-proposals-affecting-looked-after-children/?skip=1&lang=cy

Os ydych o’r farn bod angen mwy o gymorth ar eich plentyn o ganlyniad i’w fabwysiadu, mae hawl gennych i gael asesiad o ran eich anghenion cymorth mabwysiadu. Os ydych yn credu y gallai fod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig gallwch ofyn i’ch awdurdod lleol asesu’r anghenion hyn hefyd.

Grwpiau cymorth ar gyfer plant a fabwysiadwyd

Mae grwpiau cymorth i blant a phobl ifanc a redir gan Adoption UK o’r enw ‘Connected’ ar gael. Maen nhw’n cynnig cyfleoedd i gwrdd â phlant eraill sydd wedi eu mabwysiadu, i fwynhau gweithgareddau hwyliog yn ogystal â siarad am brofiadau cyffredin. Cysylltwch ag am grwpiau yn eich ardal. Neu gallwch gysylltu â'ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol lle rydych yn byw.

 

 

I rieni sy’n mabwysiadu

Mae hawl i lawer o bobl sy’n mabwysiadu gael seibiant a thâl mabwysiadu pan gaiff eu plentyn eu lleoli gyda nhw www.gov.uk/adoption-pay-leave .  Mae’r gyfraith yn newid i wneud yr hawl hwn yn fwy tebyg i dâl seibiant mamolaeth a thadolaeth, a bydd yn cynnwys yr hawl i beidio â gweithio wrth i chi gwrdd â'ch plentyn, cyn iddo symud i mewn gyda chi.

Gallai pobl sy’n mabwysiadu gael blaenoriaeth o ran tai cyngor www.gov.uk/council-housing. Os ydych yn byw mewn tÅ· cyngor ac yn hawlio Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol wrth aros am eich plentyn i symud i mewn gallwch hefyd gyflwyno cais am gyllid (Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn) fel na fyddwch yn cael eich cosbi'n ariannol tra bod gennych ystafell sbâr wag.

Mae hefyd hawl gennych i gael crynodeb o iechyd eich plentyn gan gynghorydd meddygol ei awdurdod lleol cyn iddo gael ei leoli gyda chi, a llyfr stori bywyd i helpu eich plentyn i ddeall ei bywyd cynnar.

Mae nifer o gyrsiau sgiliau rhianta sy’n galluogi rhieni sy’n mabwysiadu i ddysgu strategaethau newydd am helpu plant sy’n cael trafferthion wrth reoli bywyd teuluol.  Bwriad cyrsiau o’r fath yw rhoi strategaethau i wella'r berthynas rhwng y rhiant a’r plentyn ac i wneud y plentyn yn fwy cydweithredol gyda’r rhieni.  Er y gallai rhai o’r strategaethau fod yn gyfarwydd, wrth drafod syniadau mewn grŵp a manteisio ar y fideos a deunydd arall, yn aml mae rhieni yn canfod persbectif newydd a defnyddiol.  Mae pobl sy’n mabwysiadu hefyd wedi gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i weithio ochr yn ochr â phobl eraill sy’n mabwysiadu sy’n deall sefyllfaoedd ei gilydd ac sy’n gallu bod yn gefnogol iawn. Cynhelir rhai o'r cyrsiau yn wythnosol dros ychydig wythnosau a chynhelir rhai dros ychydig ddiwrnodau.

Mae Cyrsiau Sgiliau Rhianta i Bobl sy’n Mabwysiadu yn cynnwys:

Rhaglen rianta newydd Adoption UK yw Parenting our Children sy’n cymryd lle ‘It’s a Piece of Cake’. Mae wedi cael ei datblygu gan Adoption UK a Family Futures a ddarperir ledled y genedl.  Dolen i Adoption UK/Cymru

Mae SafeBase yn rhaglen rianta therapiwtig a redir gan After Adoption.  Cynigir i bobl sy’n mabwysiadu yng Ngwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.

Gallai fod cyrsiau rhianta eraill ar gael y gall eich gwasanaeth mabwysiadu cydweithredol rhanbarthol eich cynghori amdanynt.

Oedolyn sydd wedi’i fabwysiadu

Os ydych chi’n oedolyn sydd wedi’i fabwysiadu, mae’n bosib bod gennych gwestiynau am hanes eich genedigaeth neu’ch teulu biolegol.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth?

 • Cysylltwch â’ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol am gyngor a gwybodaeth.
 • BAAFCoram  Adoption Search Reunion www.adoptionsearchreunion.org.uk
 • Mae gan After Adoption Cymru linell gymorth sy’n cynnig cymorth a chyngor i oedolion wedi’u mabwysiadu a rhieni biolegol 0800 0568578
 • I gael copi o’ch tystysgrif geni wreiddiol dylech ysgrifennu at GRO yn Trafalgar Road, Southport PR8 2HH neu ffoniwch 0151 471 4830 neu ewch i www.gro.gov.uk .

Cyswllt a hawliau plant a phobl ifanc a fabwysiadwyd neu sydd mewn gofal

Gall cyswllt rhwng brodyr a chwiorydd ar ôl achosion gofal fod yn ddarniog yn enwedig pan fo trefniadau gwahanol i blant gwahanol o grŵp teulu, â chytundeb llys. Yn ymarferol, mae llawer yn dibynnu ar barodrwydd yr oedolion perthnasol i hwyluso cyswllt. Mae dyfodiad y cyfryngau cymdeithasol wedi newid y profiad o ‘gyswllt’ i nifer o bobl ifanc.  Os teimlwch fod angen rhagor o wybodaeth arnoch chi neu’ch plant am eu hawliau cyfreithiol i gysylltu, gallwch lawrlwytho ffeithlen i blant a phobl ifanc i egluro’r sefyllfa gyfreithiol o ran cyswllt rhwng brodyr a chwiorydd mewn lleoliadau gwahanol sy’n destun gorchmynion cyfreithiol gwahanol.

Ar gyfer Plant Mabwysiedig a Rhieni sy’n Mabwysiadu: Taflenni Gwybodaeth Iechyd

Mewn ymgynghoriad â theuluoedd sy’n mabwysiadu ledled Cymru, mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wedi nodi ardaloedd lle gall gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn gwasanaethau gofal cynradd ac uwchradd gyfrannu’n gadarnhaol at les plant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu a’u teuluoedd drwy ddeall mwy am rai o’r heriau y mae pobl ifanc sy’n cael eu mabwysiadu yn aml yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny. 

Mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn rydym wedi creu taflenni a phosteri a all fod yn ddefnyddiol i chi i’w lawrlwytho a’u rhannu pan fydd apwyntiad iechyd gan eich plant a phan fyddwch yn awyddus i’r gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n delio â nhw wybod sut i ymateb yn yr ystafell ymgynghori ac yn yr ardal aros. 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again