Diweddariad ar gefnogaeth i deuluoedd sy\'n mabwysiadu yn y pandemig Covid-19 cyfredol

Diweddariad ar gefnogaeth i deuluoedd sy'n mabwysiadu yn y pandemig Covid-19 cyfredol

 

Yn ôl i'r ysgol

Mae ond yn naturiol i’ch plant deimlo’n bryderus am fynd yn ôl i'r ysgol. Mae ‘Sammy sloth goes back to school’ yn llyfr newydd gwych a ysgrifennwyd gan Rachel, un o’n gweithwyr cymorth mabwysiadu ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, i dawelu eu meddwl a’u llenwi â chyffro am ddychwelyd i’r dosbarth. Darllenwch y stori gyda’ch gilydd yma: https://mabwysiaducgcymru.org.uk/adnoddau-newydd/?_ga=2.28956668.1571274549.1593170054-1896356535.1592471541

 

Gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru

Mae'r staff yn bwriadu parhau i gynnig cynifer o wasanaethau â phosibl, am gyhyd â phosibl.

Mae rhai o'n swyddfeydd yn parhau ar agor, ac mae staff ar gael dros e-bost, dros y ffôn a thrwy fideo-gynadledda. 

Gellir cynnal ymweliadau wyneb yn wyneb ond cynhelir asesiad risg o'r rhain, o ran y staff, y bobl a'r lleoedd yr ymwelir â hwy, gan ddefnyddio canllawiau iechyd y cyhoedd.

 

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru (GMGC)
 

Mae staff GMGC yn parhau i fod ar gael bob dydd dros y ffôn a thrwy fideo-gynadledda i deuluoedd mabwysiadol i gynnig cymorth.

Mae ymweliadau cychwynnol, hyfforddiant, asesiadau, cysylltu, paru a phaneli i gyd yn cael eu gwneud o bell drwy Microsoft Teams a Zoom

Rhoddir cymorth i fabwysiadwyr a phlant o bell.

Caiff teuluoedd gymorth uniongyrchol yn amodol ar asesiad risg ac os oes Cyfarpar Diogelu Personol ar gael.

Caiff plant eu symud i leoliadau mabwysiadol yn amodol ar asesiad risg a chyda chytundeb MDA i fwrw ymlaen neu beidio.

 

Mabwysiadu Canol a Gorllewin Cymru

Rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth cymorth mabwysiadu cadarn i bawb y mae mabwysiadu yn effeithio arnynt.  Cynhelir cyfarfodydd cymorth ar-lein ac ymweliadau uniongyrchol yn ôl yr angen i weld unigolion a theuluoedd. Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cymorth a hyfforddiant ar-lein ar gyfer dysgu o bell a gweithgareddau cymorth mabwysiadu grŵp. Mae hyn yn cynnwys cydweithio â grŵp ieuenctid 'Cysylltiedig' Adoption UK ar weithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn benodol. Mae staff cymorth mabwysiadu hefyd yn cynghori, yn cefnogi ac yn rhannu adnoddau gyda rhieni i'w helpu i ymdopi yn ystod y cyfnod anodd hwn gyda'r sefyllfa coronafeirws barhaus. Mae hyn yn cynnwys cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â phlant yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020.  Mae galwadau ffôn rheolaidd yn cael eu cynnal gyda’n teuluoedd mwyaf agored i niwed i weld pa gymorth y gallwn ei gynnig ac a ydynt yn ymdopi.  Hefyd, dosbarthwyd gwybodaeth am sut a phwy i gysylltu â nhw ar y wefan ac mewn cylchlythyr rheolaidd a anfonir drwy negeseuon e-bost at y teuluoedd niferus sydd ar ein cronfa ddata - gyda manylion cyswllt staff cymorth mabwysiadu a gweithwyr cymdeithasol mabwysiadu eraill.

Mae'r holl staff cymorth mabwysiadu yn gweithio mewn ardaloedd ledled Canol a Gorllewin Cymru yn ôl yr angen. 

 

Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin

Mae ein staff yn parhau i gefnogi teuluoedd mabwysiadol drwy gyswllt rhithwir a, lle bo angen, rydym yn cynnal cyswllt wythnosol. Rydym hefyd yn parhau i gynnal grwpiau cymorth rhithwir a grwpiau rhianta. Mae trefniadau cyswllt post yn parhau i gael eu rheoli hefyd.

 

Cymdeithas Plant Dewi Sant 

Os gwnaethoch fabwysiadu drwy Dewi Sant:-

• Mae'r staff yn parhau i gynnig cymorth i deuluoedd, gan ddefnyddio Zoom, Microsoft Teams, Skype, Whatsapp ac ati.
• Rydym yn cynnal grwpiau cymorth rhithwir canol wythnos misol.
• Rydym yn defnyddio mwy o’r cyfryngau cymdeithasol i gynnig syniadau o bethau i’w gwneud gyda phlant yn ystod yr adeg heriol hon.
• Mae AFA Cymru wrthi'n ailgynllunio ei wefan i gefnogi rhannu gwybodaeth, dysgu, hyfforddiant, gweithdai a gweminarau. Rydym yn edrych ‘mlaen yn fawr at lansiad gwefan newydd AFA ym mis Medi.
 
Yn y cyfamser, mae AFA wedi gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a'n partneriaid rhanbarthol i ddatblygu 3 modiwl e-ddysgu pwrpasol i 'Gefnogi gweithredu effeithiol yn ystod Covid-19'.

• Cyfreithiol
• Pontio
• Asesu
 
Mae’r modiwlau tua awr o hyd, ac am ddim i’w cyrchu ac ar gael ar wefan AfACymru

Rhif cyswllt:-029 20667007
E-bost:-   info@stdavidscs.org

 

Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Mae ein gwasanaeth wedi newid oherwydd cyfyngiadau Covid 19 ond rydym yn ceisio sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ac rydym yn parhau i ddarparu gwasanaethau hyd eithaf ein gallu. Mae'r tîm yn gweithio o bell ond maent yn parhau i asesu a chynnig cyngor a chymorth.

Ffoniwch 01446706152 neu cwblhewch y ffurflen ymholi ar ein gwefan www.adopt4vvc.org a bydd gweithiwr dyletswydd yn ymateb o fewn 48 awr.


Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru

Mae ein swyddfeydd yn dal i fod ar agor gan ddefnyddio staff sgerbwd i sicrhau yr ymatebir i bob cais am gymorth mabwysiadu. Rydym wrthi'n recriwtio ac yn dod o hyd i deuluoedd gan ddefnyddio llwyfannau o bell ac ymweliadau wyneb-yn-wyneb yn amodol ar ganllawiau iechyd cyhoeddus

Mae cymorth mabwysiadu yn cael ei gynnig o bell a wyneb-yn-wyneb mewn argyfwng neu pan fo angen. Mae cymorth mabwysiadu yn hwyluso hyfforddiant ar-lein ac yn darparu adnoddau i helpu rhieni gyda'u plant. Ceir cyswllt o bell a chyswllt uniongyrchol â gweithwyr cymdeithasol a fydd yn parhau i roi cyngor ar unrhyw faterion sy'n codi ac yn eich cefnogi fel y byddent o dan amgylchiadau arferol.  Mae Gwasanaeth Seicoleg Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru hefyd yn gweithio o bell i'r rheiny ohonoch sydd angen cymorth therapiwtig.

Mae croeso i chi gysylltu os oes angen cefnogaeth arnoch neu i wneud ymholiad i fabwysiadu.

 

Gwasanaeth Mabwysiadu Barnardo’s Cymru

Oherwydd COVID-19 rydyn ni wedi newid y ffordd rydyn ni’n darparu gwasanaethau. Mae ein gwasanaethau i gyd wedi cael eu symud ar-lein, lle rydyn ni’n parhau i gynnig cefnogaeth a chyngor. Rydyn ni’n dal yn awyddus iawn i siarad â chi ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi dros y ffôn neu’r e-bost. Llenwch y – ffurflen ymholiadau ar-lein a byddwn yn ymateb cyn pen 48 awr. Gallwn hefyd gynnig llawer o wybodaeth y byddem fel rheol yn ei rhannu yn ein digwyddiadau gwybodaeth am Fabwysiadu.
Os oes gennych chi ymholiadau, ffoniwch 0800 054 6788 neu anfon neges e-bost i bcafs@barnardos.org.uk

 

Gwasanaethau Adoption UK ar gyfer pob teulu sy'n mabwysiadu

Os oes angen cyngor penodol arnoch ar rianta neu fabwysiadu, mae llinell gymorth Adoption UK ar agor i bob teulu mabwysiadol, darpar fabwysiadwyr, gwarcheidwaid arbennig, gofalwyr sy'n berthnasau ac oedolion mabwysiedig.

Gallwch ffonio 0300 666 0006 neu e-bostiwch wales@adoptionuk.org.uk, mae gwasanaeth ffonio'n ôl hefyd os oes angen sgwrs fwy manwl.

Mae pob mabwysiadwr newydd yng Nghymru yn cael cynnig aelodaeth deuluol o Adoption UK a ariennir gan eu gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol.

Mae aelodaeth teuluol yn rhoi'r cymorth a'r cyngor cyfreithiol sydd eu hangen arnoch, llawer o gyfleoedd i gysylltu â phobl sy'n deall eich teulu, a ffyrdd o helpu i ddylanwadu ar y penderfyniadau sy'n effeithio ar fywydau teuluoedd mabwysiadol ym mhobman. Ceir cyfarfodydd rhithwir ar gyfer rhieni, pobl ifanc a theuluoedd cyfan bob wythnos a llawer o adnoddau ar-lein ar gyfer teuluoedd mabwysiadol.

Rydym hefyd yn darparu’r gwasanaethau cymorth canlynol

Mae gwasanaeth newydd beiddgar yn trawsnewid bywydau'r plant mwyaf agored i niwed. Hyrwyddir teuluoedd mabwysiadol Cymru trwy wasanaeth therapiwtig newydd

Nod y rhaglen Gwasanaethau Therapiwtig, Addysg a Chymorth mewn Mabwysiadu (TESSA) yw grymuso rhieni mabwysiadol, sy'n magu plant sydd wedi dioddef trawma, drwy roi mynediad cynnar iddynt i seicolegydd clinigol yn ogystal â chefnogaeth gan gymheiriaid. Mae angen cymorth proffesiynol ar hyd at ddwy ran o dair o rieni mabwysiadol yng Nghymru ar ryw adeg, yn aml dros yr hirdymor. 

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i deuluoedd y mae plentyn wedi’i leoli gyda hwy am flwyddyn neu fwy. Cysylltwch â'ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol neu’ch Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Connected yw enw ein Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal y sesiynau rhithwir pwrpasol hyn ar gyfer plant mabwysiedig 7-10 oed a phobl ifanc mabwysiedig 11–25 oed. Nod ein grwpiau misol yw gwella hunanhyder plant a phobl ifanc, meithrin hunan-barch a lleihau'r ymdeimlad o unigedd y mae rhai plant mabwysiedig yn ei brofi a hefyd datblygu sgiliau bywyd.  Rydym yn cyflawni hyn drwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau megis celf, drama, sgiliau syrcas, bwyta'n iach/coginio a sesiynau cerddoriaeth i enwi ond ychydig.

 

Rhai pethau i helpu ar hyn o bryd

Yn anffodus nid yw hyn i gyd ar gael yng Gymraeg ar hyn o bryd.

 

1.       Dyma wefan ddefnyddiol, o'r enw HybMeddwl sy’n borth ar-lein i wasanaethau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc â phroblemau emosiynol ac iechyd meddwl a lles.
Gweler yr hyn sydd ar gael yn www.hybmeddwl.cymru
 

2.       Pum awgrym ar gyfer gofalwyr maeth a rhieni mabwysiadol. Mae’rCoronafeirws yn effeithio ar fywydau pawb. Fel rhieni mabwysiadol neu ofalwyr maeth, gall hyn ddod â heriau gwahanol – ond rydym ni yma i helpu

https://www.parents.actionforchildren.org.uk/covid-19-advice-support

 

Aros gartref. Aros yn bositif : 10 awgrymâ‹

 

 

Mae gan Adoption UK bethau i helpu gyda  

 

Hunanofal

https://www.adoptionuk.org/self-care

 

Cadw'n brysur

https://www.adoptionuk.org/managing-anxiety

 

Dysgu gartref

https://www.adoptionuk.org/education-learning-resources

 

 

 

 

Mae ein Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru wedi cynhyrchu canllaw ar gyfer meddiannu plant o wahanol oedrannau

Syniadau ar gyfer Gweithgareddau Ynysu/dan Gyfyngiadau a Goroesi

 

 

Mae ein gwasanaeth Bae'r Gorllewin wedi cynhyrchu canllaw i oroesi ynysu cartrefi.

 

https://westernbayadoption.org/cy/maer-ysgol-wedi-gorffen-am-coronafeirws-iawn-nid-rhywbeth-doniol-yw-hyn-dynar-rheswm-pam-rydym-wedi-creur-arweiniad-gorau-ar-gyfer-hunanynysu-gydach-teulu-neu-fod-y-tu-mewn-fwy-nag-arfer/

 

 

 

 

 

 

Mae gan ein gwasanaeth yng Nghymoedd y Fro a Chaerdydd rywfaint o wybodaeth gyffredinol ac adnoddau cymorth a allai fod o gymorth.

 

https://www.adopt4vvc.org/cy/Adoption-Support/Read-Watch-Listen.aspx

 

 

 

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth uchod yn ddefnyddiol ond mae gwasanaethau'n parhau i fod ar gael dros y ffôn ac e-bost os bydd angen i chi gysylltu â nhw.

 

Ymweliadau â phlant a theuluoedd

Mae teuluoedd sydd angen ymweliadau ar frys, yn enwedig ar gyfer cymorth mabwysiadu, yn cael eu blaenoriaethu yn ôl yr angen. Lle bo angen ymweld, cynhelir asesiadau risg.  Lle bo cyngor a / neu gyswllt o bell yn briodol, cynigir cefnogaeth yn y ffordd honno.  

 

 

29.06.20 Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd

Ar gyfer Plant Mabwysiedig a Rhieni sy’n Mabwysiadu: Taflenni Gwybodaeth Iechyd

Mewn ymgynghoriad â theuluoedd sy’n mabwysiadu ledled Cymru, mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wedi nodi ardaloedd lle gall gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn gwasanaethau gofal cynradd ac uwchradd gyfrannu’n gadarnhaol at les plant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu a’u teuluoedd drwy ddeall mwy am rai o’r heriau y mae pobl ifanc sy’n cael eu mabwysiadu yn aml yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny. 

Mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn rydym wedi creu taflenni a phosteri a all fod yn ddefnyddiol i chi i’w lawrlwytho a’u rhannu pan fydd apwyntiad iechyd gan eich plant a phan fyddwch yn awyddus i’r gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n delio â nhw wybod sut i ymateb yn yr ystafell ymgynghori ac yn yr ardal aros. 

Cyswllt a hawliau plant a phobl ifanc a fabwysiadwyd neu sydd mewn gofal

Gall cyswllt rhwng brodyr a chwiorydd ar ôl achosion gofal fod yn ddarniog yn enwedig pan fo trefniadau gwahanol i blant gwahanol o grŵp teulu, â chytundeb llys. Yn ymarferol, mae llawer yn dibynnu ar barodrwydd yr oedolion perthnasol i hwyluso cyswllt. Mae dyfodiad y cyfryngau cymdeithasol wedi newid y profiad o ‘gyswllt’ i nifer o bobl ifanc.  Os teimlwch fod angen rhagor o wybodaeth arnoch chi neu’ch plant am eu hawliau cyfreithiol i gysylltu, gallwch lawrlwytho ffeithlen i blant a phobl ifanc i egluro’r sefyllfa gyfreithiol o ran cyswllt rhwng brodyr a chwiorydd mewn lleoliadau gwahanol sy’n destun gorchmynion cyfreithiol gwahanol.

Oedolyn sydd wedi’i fabwysiadu

Os ydych chi’n oedolyn sydd wedi’i fabwysiadu, mae’n bosib bod gennych gwestiynau am hanes eich genedigaeth neu’ch teulu biolegol.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth?

I rieni sy’n mabwysiadu

Mae hawl i lawer o bobl sy’n mabwysiadu gael seibiant a thâl mabwysiadu pan gaiff eu plentyn eu lleoli gyda nhw www.gov.uk/adoption-pay-leave .  Mae’r gyfraith yn newid i wneud yr hawl hwn yn fwy tebyg i dâl seibiant mamolaeth a thadolaeth, a bydd yn cynnwys yr hawl i beidio â gweithio wrth i chi gwrdd â'ch plentyn, cyn iddo symud i mewn gyda chi.

Gallai pobl sy’n mabwysiadu gael blaenoriaeth o ran tai cyngor www.gov.uk/council-housing. Os ydych yn byw mewn tÅ· cyngor ac yn hawlio Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol wrth aros am eich plentyn i symud i mewn gallwch hefyd gyflwyno cais am gyllid (Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn) fel na fyddwch yn cael eich cosbi'n ariannol tra bod gennych ystafell sbâr wag.

Mae hefyd hawl gennych i gael crynodeb o iechyd eich plentyn gan gynghorydd meddygol ei awdurdod lleol cyn iddo gael ei leoli gyda chi, a llyfr stori bywyd i helpu eich plentyn i ddeall ei bywyd cynnar.

Mae nifer o gyrsiau sgiliau rhianta sy’n galluogi rhieni sy’n mabwysiadu i ddysgu strategaethau newydd am helpu plant sy’n cael trafferthion wrth reoli bywyd teuluol.  Bwriad cyrsiau o’r fath yw rhoi strategaethau i wella'r berthynas rhwng y rhiant a’r plentyn ac i wneud y plentyn yn fwy cydweithredol gyda’r rhieni.  Er y gallai rhai o’r strategaethau fod yn gyfarwydd, wrth drafod syniadau mewn grŵp a manteisio ar y fideos a deunydd arall, yn aml mae rhieni yn canfod persbectif newydd a defnyddiol.  Mae pobl sy’n mabwysiadu hefyd wedi gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i weithio ochr yn ochr â phobl eraill sy’n mabwysiadu sy’n deall sefyllfaoedd ei gilydd ac sy’n gallu bod yn gefnogol iawn. Cynhelir rhai o'r cyrsiau yn wythnosol dros ychydig wythnosau a chynhelir rhai dros ychydig ddiwrnodau.

Mae Cyrsiau Sgiliau Rhianta i Bobl sy’n Mabwysiadu yn cynnwys:

Rhaglen rianta newydd Adoption UK yw Parenting our Children sy’n cymryd lle ‘It’s a Piece of Cake’. Mae wedi cael ei datblygu gan Adoption UK a Family Futures a ddarperir ledled y genedl.  Dolen i Adoption UK/Cymru

Mae SafeBase yn rhaglen rianta therapiwtig a redir gan After Adoption.  Cynigir i bobl sy’n mabwysiadu yng Ngwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.

Gallai fod cyrsiau rhianta eraill ar gael y gall eich gwasanaeth mabwysiadu cydweithredol rhanbarthol eich cynghori amdanynt.

I blant wedi’u mabwysiadu

Ar gyfer plant a fabwysiadwyd sydd mewn addysg

Gofynnir i ysgolion roi i’r holl blant sydd wedi’u mabwysiadu o gofal mynediad â blaenoriaeth, sy’n golygu y dylai eich plentyn allu mynychu unrhyw ysgol sy’n bodloni ei anghenion orau. Mae canllawiau ar derbyn i ysgolion yn: http://gov.wales/docs/dcells/publications/130715-admin-codes-cy.pdf

Hefyd bydd cyllid yn y consortia addysg lleol i helpu ysgol eich plentyn i ddeall unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan eich plentyn a’u bodloni. Mae’r cyllid yn dod o Grant Amddifadedd Disgyblion ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn: http://learning.gov.wales/news/sitenews/pupil-deprivation-grant-proposals-affecting-looked-after-children/?skip=1&lang=cy

Os ydych o’r farn bod angen mwy o gymorth ar eich plentyn o ganlyniad i’w fabwysiadu, mae hawl gennych i gael asesiad o ran eich anghenion cymorth mabwysiadu. Os ydych yn credu y gallai fod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig gallwch ofyn i’ch awdurdod lleol asesu’r anghenion hyn hefyd.

Grwpiau cymorth ar gyfer plant a fabwysiadwyd

Mae grwpiau cymorth i blant a phobl ifanc a redir gan Adoption UK o’r enw ‘Connected’ ar gael. Maen nhw’n cynnig cyfleoedd i gwrdd â phlant eraill sydd wedi eu mabwysiadu, i fwynhau gweithgareddau hwyliog yn ogystal â siarad am brofiadau cyffredin. Cysylltwch ag am grwpiau yn eich ardal. Neu gallwch gysylltu â'ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol lle rydych yn byw.

 

 

I bwy ddylwn i ofyn am gymorth?

Dewiswch rhanbarth

Canlyniadau ar gyfer eich asiantaeth agosaf

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

01978 295311 or 0800 085 0774
adoption@wrexham.gov.uk

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

01267 246970 or Powys 01874 614035
adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk; adoption@powys.gov.uk

Gwasanaeth Mabwysiadu Baer Gorllewin

0300 365 2222
enquiries@westernbayadoption.org

Mabwysiadu Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

0800 023 4064
adoption@valeofglamorgan.gov.uk

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

01495 355766
adoption@blaenau-gwent.gov.uk

Cymdeithas Plant Dewi Sant

029 20667007
info@stdavidscs.org

Barnardo's Cymru

0800 054 6788
bcafs-south@barnardos.org.uk

Cyngor ar y cymorth sydd ar gael

Rydym yn gwybod y gall cael y cymorth iawn pan fo’i angen wneud gwahaniaeth mawr i deulu sy’n cael trafferthion gyda materion yn ymwneud â mabwysiadu.  Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y cymorth y gallwch ddisgwyl ei gael yng Nghymru ar ôl cymeradwyo mabwysiadu. Mae dewisiadau gennych o ran lle i fynd i gael cymorth.

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu.  Mae’r Fframwaith hwn yn nodi ein huchelgais i wella sut mae teuluoeddMae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu.  Mae’r Fframwaith hwn yn nodi ein huchelgais i wella sut mae teuluoedd mabwysiadol yng Nghymru yn cael eu cefnogi a’i gwneud yn haws i’r help cywir fod ar gael pan fo’i angen.  Mae fersiwn gyfredol o’r Fframwaith ar gael yma. mabwysiadol yng Nghymru yn cael eu cefnogi a’i gwneud yn haws i’r help cywir fod ar gael pan fo’i angen.  Mae fersiwn gyfredol o’r Fframwaith ar gael yma.

Yng Nghymru mae’r awdurdod lleol a’r Gwasanaethu Mabwysiadu yn gweithio ynghyd yn gydweithredol ac yn rhanbarthol.  Eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth mabwysiadu fydd rhai gwasanaethau mabwysiadu cydweithredol rhanbarthol a byddant yn asesu eich anghenion cymorth mabwysiadu. Mewn rhanbarthau eraill, timau ‘derbyn ac asesu’ eich awdurdod lleol fydd yn asesu eich anghenion.

Os ydych wedi mabwysiadu trwy Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol fel St David’s neu Barnardo’s, gallech fynd at yr asiantaeth honno hefyd i drafod y gwasanaethau cymorth ar ôl mabwysiadu y gallai eu cynnig.  

Neu, efallai y byddwch am siarad am eich materion trwy linell gymorth Adoption UK, Cymru. Croeso i chi ffonio i gael sgwrs anffurfiol neu i ofyn am wybodaeth a chyngor. Mae llinell gymorth Adoption UK yn canolbwyntio ar anghenion teuluoedd mabwysiadol ac mae’r ffôn fel arfer yn cael ei ateb gan riant mabwysiadol wedi’i hyfforddi. Ffoniwch 029 2023 0319 o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am tan 2.30pm. Mae pob un newydd sy’n mabwysiadu yng Nghymru yn cael cynnig blwyddyn o aelodaeth i Adoption UK am ddim, felly os yw hyn yn berthnasol i chi ac na chynigiwyd hyn i chi eisoes, siaradwch ag Adoption UK neu eich asiantaeth.

Mae CMM Cymru (Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Cymru) hefyd yn cynnig llinell gymorth i weithwyr proffesiynol neu aelodau o’r cyhoedd.  Gellir cysylltu â hwy ar Caerdydd 029 20761155 neu Rhyl 01745 336336.  

Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu

Bydd dod yn rhiant yn werthfawr, boddhaus a hwyl ond weithiau bydd yn flinedig ac yn anodd. Weithiau mae gan blant wedi’u mabwysiadu anghenion ychwanegol ac mae llawer o deuluoedd sy’n mabwysiadu yn manteisio ar help a chyngor mewn gwahanol gyfnodau yn eu bywydau teuluol.

Gall anawsterau godi o brofiadau cynnar sy’n dylanwadu ar ymddygiad eich plentyn yn y cartref neu yn yr ysgol ac efallai y byddwch am gael cyngor a chymorth i reoli hyn.

Neu efallai y mae agweddau ar fod yn deulu sy'n mabwysiadu nad yw teuluoedd eraill yn eu profi. Er enghraifft, yn aml mae angen help ar blant wedi’u mabwysiadu i ddeall eu gorffennol, neu efallai y byddant am ddysgu mwy am eu teulu biolegol neu drefniadau cyswllt.

Gall cael y cymorth mabwysiadu sydd ei angen arnoch chi a'ch teulu gynnwys unrhyw beth o ymuno â grŵp cymorth mabwysiadu lleol i gael gweithiwr cymdeithasol i’ch cynorthwyo am gyfnod neu gael cymorth therapiwtig arbenigol i'ch plentyn.

Gellir cynnig rhai gwasanaethau heb fod yn rhaid gwneud asesiad, er enghraifft, grwpiau cymorth neu gyngor a gwybodaeth. Darllenwch yr adrannau canlynol: Cyngor ar y Cymorth a Gynigir, I Blant sydd wedi’u Mabwysiadu, I Rieni Mabwysiadol.

Gellir cynnig gwasanaethau eraill ar ôl asesu anghenion.  Wrth asesu eich anghenion am gymorth mabwysiadu, gallai gweithiwr cymdeithasol gysylltu â gwasanaethau eraill a allai helpu fel iechyd, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed ac addysg.

Gallai asesiad ystyried eich angen am y gwasanaethu canlynol:-

  • Cwnsela, gwybodaeth a chyngor
  • Help gydag anawsterau ymddygiadol, ymlyniad ac anawsterau eraill mewn plant wedi'u mabwysiadu
  • Cymorth ariannol
  • Help gyda chyswllt rhwng plentyn wedi’i fabwysiadu a’i deulu biolegol
  • Cyfarfodydd a digwyddiadau i alluogi grwpiau o bobl sy’n mabwysiadu, plant wedi’u mabwysiadu a rhieni biolegol i ddod ynghyd
  • Hyfforddiant i helpu pobl sy’n mabwysiadu i fodloni anghenion y plentyn y maen nhw wedi ei fabwysiadu
  • Seibiannau byr i blentyn wedi’i fabwysiadu  gyda gofalwr arall
  • Help pan fo achos o fabwysiadu’n methu neu mewn peryg o fethu.

.

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again