Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Diweddariad am ein gwasanaethau yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol

Gobeithio bod pawb yn dal i gadw'n ddiogel ar yr adeg anodd hon. Ein blaenoriaeth yw parhau i sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Gallwn eich sicrhau bod gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn gweithio o fewn canllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i barhau i ddarparu cymaint o'n gwasanaethau ag y gallwn. Fodd bynnag, gall hyn olygu ei fod yn cael ei ddarparu mewn ffordd wahanol wrth i wasanaethau newid i staff sy'n gweithio o bell neu o'u cartref.

Isod, mae disgrifiad o sut rydym yn bwriadu parhau i ystyried diogelwch pawb wrth fynd ymlaen. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni oherwydd gall pethau barhau i newid yn gyflym.

Os bydd angen cyngor rhianta neu fabwysiadu penodol arnoch, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio ar 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Mae yna hefyd gyngor, gwybodaeth ac adnoddau sydd wedi'u hanelu at gefnogi teuluoedd yn ystod sefyllfa Covid-19 yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd ynglŷn â'r Coronavirus, ewch hefyd i wefan y GIG.

Gweld yr erthygl hon

Cefnogaeth ôl-fabwysiadu

Yr wythnos hon buom yn siarad â Sioned, o'n podlediad Dweud y Gwir yn Blaen. Yn wyneb heriau iechyd a diwedd perthynas, penderfynodd Sioned gychwyn ar y siwrnai fabwysiadu ar ei phen ei hun. Fe wnaethon ni drafod sut beth yw mabwysiadu fel person sengl, sut mae hi wedi ymdopi gyda gwaith taith bywyd a beth mae mabwysiadu wedi ei olygu i'w bywyd.

Gweld yr erthygl hon

Creu cysylltiad â fy mhlentyn

Yr wythnos hon buom yn siarad â Ben, o'n podlediad Dweud y Gwir yn Blaen. Ar ôl bywyd prysur yn gweithio yn Llundain, penderfynodd Ben gychwyn ar bennod newydd a dechrau teulu gyda'i bartner yng Nghymru. Gwnaethom drafod y broses ymlyniad a sut nad yw'r cysylltiad bob amser yn digwydd yn syth bin. 

Gweld yr erthygl hon

Wythnos gyntaf ein plentyn gartref

Yr wythnos hon buom yn siarad â Gareth, o'n podlediad Dweud y Gwir yn Blaen, a fabwysiadodd grŵp brodyr a chwiorydd o dri o blant gyda'i wraig Clare. Gwnaethom drafod sut y gwnaethant baratoi ar gyfer nid yn unig dod ag un, ond tri phlentyn adref ar unwaith, sut oedd y cyfnod trosglwyddo iddyn nhw a'r cyfarfod cyntaf hwnnw â'u plant.

Gweld yr erthygl hon

The Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu – cwrdd â’r mabwysiadwyr

P’un a ydych chi’n ystyried mabwysiadu, wedi gwneud hynny’n barod, neu â diddordeb mewn straeon bywyd pwerus, peidiwch â methu ein podlediad cyntaf erioed – the Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu.

O fabwysiadwyr sengl i gyplau o’r un rhyw a mabwysiadwyr brodyr/chwiorydd a phlant hŷn, mae’r podlediad wedi’i greu i gyfleu llwyddiant amrywiaeth o fabwysiadwyr yng Nghymru sydd wedi profi’r uchafbwyntiau, yr isafbwyntiau, a phopeth yn y canol. Does dim un taith fabwysiadu yr un fath, ond yr hyn sy’n dod â’n mabwysiadwyr ynghyd yw eu cariad at eu plant.

Bydd llond bol o chwerthin, ac ambell ddeigryn hefyd.

Felly, heb ragor o oedi – dyma’r mabwysiadwyr anhygoel a gymerodd ran.

Gweld yr erthygl hon

Beth yw’r Baromedr Mabwysiadu?

Y Baromedr Mabwysiadu, a gyhoeddwyd gan yr elusen Adoption UK, yw'r arolwg mwyaf o fabwysiadwyr yn y DU. Canfu adroddiad eleni fod Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol ers Baromedr y llynedd, gyda thri pholisi o Gymru yn sgorio’n ‘dda’. Rydym yn falch o gydnabod y cynnydd hwn a hoffem ddiolch i'r staff yn y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ledled y wlad am eu gwaith caled parhaus.

Yma, mae Rebecca Brooks, Cynghorydd Polisi Addysg yn Adoption UK ac awdur yr adroddiad, yn egluro mwy am yr arolwg a'i ganfyddiadau.

Gweld yr erthygl hon

Adroddiad Blynddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar gyfer 2019/20

Mae'r adroddiad yn dangos bod lleoli plant, recriwtio mabwysiadwyr a pharhau i wella gwasanaethau cymorth mabwysiadu, i gyd wedi bod yn weithgareddau pwysig yn ystod 2019/20. Tynnodd Baromedr Adoption UK o wasanaethau mabwysiadu ledled y DU sylw at gynnydd a boddhad sylweddol wrth ddatblygu gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru.

Mae mabwysiadwyr a'r gweithlu wedi croesawu'r cymorth a'r buddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2019/20 ac mae'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Diolchwn i fabwysiadwyr, plant a phobl ifanc am ddylanwadu ar sut mae gwasanaethau'n cael eu gwella a'u darparu yng Nghymru. Yn yr un modd, rydym yn diolch i holl staff Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru gyfan am eu gwaith caled a'u hymroddiad.

Gweld yr erthygl hon

Sut ydw i’n gwybod fy mod i’n barod i fabwysiadu?

Sut ydw i’n gwybod fy mod i’n barod i fabwysiadu?

Tracy Roberts, uwch weithiwr cymdeithasol o Sir Ddinbych

Rydyn ni'n gwybod bod mabwysiadu yn gam mawr yn eich bywydau, a'n gwaith ni yw ei gwneud hi'n haws i chi. P'un a ydych chi ychydig gamau i'ch proses fabwysiadu neu nad ydych chi hyd yn oed wedi siarad ag asiantaeth, rydw i eisiau siarad am sut i wybod a ydych chi'n barod ac yn addas i fabwysiadu.

Gweld yr erthygl hon

‘Dewi’r Diogyn yn mynd yn ôl i'r ysgol’

‘Dewi’r Diogyn yn mynd yn ôl i'r ysgol’ - Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhyddhau llyfr stori newydd i gefnogi plant sy’n dychwelyd i’r ysgol.


Mae’r cyfnod cloi wedi bod yn amser heriol i lawer o deuluoedd mabwysiadol ledled Cymru, gyda llawer o rieni yn gorfod gweithio gartref tra’n diddanu eu plant a’u haddysgu.

Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall ysgolion ailagor yng Nghymru o 29 Mehefin, mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi rhyddhau rhai adnoddau gwych i gefnogi rhieni gyda’r newidiadau.

 

Gweld yr erthygl hon

Gwrando arnoch chi


Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn croesawu adborth gan fabwysiadwyr; eu plant a'u teuluoedd. Yn genedlaethol ac yn rhanbarthol rydym yn cydweithio ag Adoption UK Cymru (AUK) i gasglu'r safbwyntiau hyn. Rwy'n falch o ddatgan bod trosolwg 2018/19 ar gael sy'n ein helpu i ddeall yr hyn sydd wedi bod yn gweithio'n dda gyda gwasanaethau mabwysiadu, yr hyn rydym wedi'i wneud i wella a beth arall sydd angen i ni ei wneud.

Suzanne Griffiths
Cyfarwyddwraig
 

 

Gweld yr erthygl hon

Arolwg Cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru a'r Comisiynydd Plant, Sally Holland, wedi lansio arolwg am brofiadau plant a phobl ifanc o aros gartref yn ystod y cyfnod cloi. Mae pobl sy'n gallu helpu i wneud gwahaniaeth eisiau clywed sut deimlad yw hi i blant a phobl ifanc fod gartref oherwydd y coronafeirws a'r hyn y mae wedi ei olygu iddyn nhw. Mae'r arolwg, sy'n cau ar 27 Mai, ar gael ar gyfer dau ystod oedran ac mewn fformat lluniau, dim ond 10-15 munud y bydd angen i'w gwblhau a gall plant a phobl ifanc ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well ganddynt beidio â gwneud hynny.

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again