Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Diweddariad am ein gwasanaethau yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol

Gobeithio bod pawb yn dal i gadw'n ddiogel ar yr adeg anodd hon. Ein blaenoriaeth yw parhau i sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Gallwn eich sicrhau bod gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn gweithio o fewn canllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i barhau i ddarparu cymaint o'n gwasanaethau ag y gallwn. Fodd bynnag, gall hyn olygu ei fod yn cael ei ddarparu mewn ffordd wahanol wrth i wasanaethau newid i staff sy'n gweithio o bell neu o'u cartref.

Isod, mae disgrifiad o sut rydym yn bwriadu parhau i ystyried diogelwch pawb wrth fynd ymlaen. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni oherwydd gall pethau barhau i newid yn gyflym.

Os bydd angen cyngor rhianta neu fabwysiadu penodol arnoch, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio ar 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Mae yna hefyd gyngor, gwybodaeth ac adnoddau sydd wedi'u hanelu at gefnogi teuluoedd yn ystod sefyllfa Covid-19 yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd ynglŷn â'r Coronavirus, ewch hefyd i wefan y GIG.

Gweld yr erthygl hon

Adroddiad Blynddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar gyfer 2020/21

Rwy’n falch o allu rhoi copi i chi o Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (GMC) ar gyfer 2020/21.

Does dim angen dweud na fu 2020/21 y flwyddyn yr oeddem wedi'i disgwyl. Fel pob gwasanaeth ym mis Mawrth 2020, roedd angen i ni addasu'n gyflym tra'n amsugno'r sioc a'r ansicrwydd a grewyd gan y pandemig.

Fodd bynnage, wnaethom barhau i ddarparu gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru diolch i ymdrechion aruthrol a hyblygrwydd pawb.

Rydym yn cydnabod gydag edmygedd a diolchgarwch aruthrol i bawb:

• Mabwysiadwyr a gofalwyr maeth
• Staff, beth bynnag fo'u rôl
• Hyrwyddwyr Mabwysiadwyr 

am eu cefnogaeth barhaus

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad.

Suzanne Griffiths
Cyfarwyddwraig

Gweld yr erthygl hon

Rhestr Fer Mabwysiadu: Awst 2021

Weithiau gall y llwybr at fabwysiadu fod yn un emosiynol, waeth beth fo'r amgylchiadau. Mae profiad pawb yn unigryw; wrth lwc, mae llawer o bobl yn barod i rannu eu profiad nhw, yn ogystal â llawer o awgrymiadau a thriciau maen nhw wedi'u dysgu ar hyd y ffordd. 

Gweld yr erthygl hon

Baromedr AUK

Mae adroddiad Baromedr AUK yn paentio darlun cadarnhaol iawn i Gymru. Mae'n wych gweld ymgysylltiad mor gryf gan fabwysiadwyr Cymru a phositifrwydd ynghylch y sgwrs fabwysiadu - gydag 80% o ymatebwyr o Gymru yn debygol o annog eraill i fabwysiadu ac 83% yn teimlo'n optimistaidd am y dyfodol. Pleidlais o hyder yw'r canfyddiadau - gan ailadrodd pwysigrwydd y gwaith rydym yn ei wneud a'r angen i barhau i wneud hynny.

Gweld yr erthygl hon

Mabwysiadwyr yn mynnu ymddiheuriad ffurfiol am fabwysiadu gorfodol - datganiad NAS

Yng ngoleuni'r straeon y mae menywod wedi'u rhannu am fabwysiadu 50 mlynedd yn ôl, rydym am fynegi ein cydymdeimlad dwysaf am y trallod a ddioddefodd yr holl ferched yr effeithiwyd arnynt. Ni allwn newid yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol a dylid cydnabod anghyfiawnder arferion hanesyddol. Mae mabwysiadu wedi newid yn sylweddol ers yr amser hwnnw ac erbyn hyn mae'n cael ei ystyried ar gyfer plant dim ond pan fydd opsiynau eraill wedi'u harchwilio'n llawn. Nod gwasanaethau yw helpu teuluoedd biolegol i aros gyda'i gilydd lle bynnag y bo hynny'n bosibl a lle nad yw hyn yn bosib, mae mabwysiadu yn rhoi diogelwch i blant a'r cyfle i ffynnu. Os ydych chi'n oedolyn mabwysiedig ac os yw'r straeon newyddion diweddar wedi effeithio arnoch chi ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gefnogaeth gennym ni, ewch i'n gwefan i chwilio am gymorth mabwysiadu. - Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

Gweld yr erthygl hon

Adroddiad y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar Gymorth Mabwysiadu yng Nghymru

Rydym yn falch o gyhoeddi'r adroddiad hwn ar ymchwil a gwblhawyd ar gyfer GMC gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brooks.

Daw'r canfyddiadau o weithgarwch a gynhaliwyd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2020.  I gyd, clywodd yr astudiaeth gan dros 430 o unigolion yn ymwneud â chymorth mabwysiadu yng Nghymru, gan gynnwys 313 o rieni mabwysiadol. 

Mae'r adroddiad yn rhoi darlun calonogol o welliannau o ran argaeledd cymorth mabwysiadu yng Nghymru a phositifrwydd ymhlith teuluoedd mabwysiadol wrth ofyn am a derbyn cymorth, ac yn disgrifio gwasanaethau newydd ychwanegol ac arloesol. Mae'r astudiaeth hefyd yn rhoi cipolwg pwysig ar anghenion presennol teuluoedd mabwysiadol ochr yn ochr â nodi'r gwaith pellach sydd ei angen i greu gwasanaethau cyson a chynaliadwy.

Bydd yr adroddiad yn parhau i weithredu fel glasbrint ar gyfer cynnal y trefniadau gwell a datblygu yn y dyfodol. Mae'r canfyddiadau'n cyd-fynd â chorff cynyddol o ymchwil sy'n dangos sut mae anghenion plant mabwysiedig yn debycach i blant sy'n 'derbyn gofal' na phlant eraill mewn perthynas â'u hanghenion emosiynol, iechyd a lles uwch. Gellir darllen yr adroddiad llawn yma.

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again