Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Diweddariad am ein gwasanaethau yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol

Gobeithio bod pawb yn dal i gadw'n ddiogel ar yr adeg anodd hon. Ein blaenoriaeth yw parhau i sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Gallwn eich sicrhau bod gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn gweithio o fewn canllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i barhau i ddarparu cymaint o'n gwasanaethau ag y gallwn. Fodd bynnag, gall hyn olygu ei fod yn cael ei ddarparu mewn ffordd wahanol wrth i wasanaethau newid i staff sy'n gweithio o bell neu o'u cartref.

Isod, mae disgrifiad o sut rydym yn bwriadu parhau i ystyried diogelwch pawb wrth fynd ymlaen. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni oherwydd gall pethau barhau i newid yn gyflym.

Os bydd angen cyngor rhianta neu fabwysiadu penodol arnoch, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio ar 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Mae yna hefyd gyngor, gwybodaeth ac adnoddau sydd wedi'u hanelu at gefnogi teuluoedd yn ystod sefyllfa Covid-19 yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd ynglŷn â'r Coronavirus, ewch hefyd i wefan y GIG.

Gweld yr erthygl hon

Adroddiad Blynddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar gyfer 2019/20

Mae'r adroddiad yn dangos bod lleoli plant, recriwtio mabwysiadwyr a pharhau i wella gwasanaethau cymorth mabwysiadu, i gyd wedi bod yn weithgareddau pwysig yn ystod 2019/20. Tynnodd Baromedr Adoption UK o wasanaethau mabwysiadu ledled y DU sylw at gynnydd a boddhad sylweddol wrth ddatblygu gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru.

Mae mabwysiadwyr a'r gweithlu wedi croesawu'r cymorth a'r buddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2019/20 ac mae'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Diolchwn i fabwysiadwyr, plant a phobl ifanc am ddylanwadu ar sut mae gwasanaethau'n cael eu gwella a'u darparu yng Nghymru. Yn yr un modd, rydym yn diolch i holl staff Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru gyfan am eu gwaith caled a'u hymroddiad.

Gweld yr erthygl hon

Sut ydw i’n gwybod fy mod i’n barod i fabwysiadu?

Sut ydw i’n gwybod fy mod i’n barod i fabwysiadu?

Tracy Roberts, uwch weithiwr cymdeithasol o Sir Ddinbych

Rydyn ni'n gwybod bod mabwysiadu yn gam mawr yn eich bywydau, a'n gwaith ni yw ei gwneud hi'n haws i chi. P'un a ydych chi ychydig gamau i'ch proses fabwysiadu neu nad ydych chi hyd yn oed wedi siarad ag asiantaeth, rydw i eisiau siarad am sut i wybod a ydych chi'n barod ac yn addas i fabwysiadu.

Gweld yr erthygl hon

‘Dewi’r Diogyn yn mynd yn ôl i'r ysgol’

‘Dewi’r Diogyn yn mynd yn ôl i'r ysgol’ - Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhyddhau llyfr stori newydd i gefnogi plant sy’n dychwelyd i’r ysgol.


Mae’r cyfnod cloi wedi bod yn amser heriol i lawer o deuluoedd mabwysiadol ledled Cymru, gyda llawer o rieni yn gorfod gweithio gartref tra’n diddanu eu plant a’u haddysgu.

Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall ysgolion ailagor yng Nghymru o 29 Mehefin, mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi rhyddhau rhai adnoddau gwych i gefnogi rhieni gyda’r newidiadau.

 

Gweld yr erthygl hon

Gwrando arnoch chi


Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn croesawu adborth gan fabwysiadwyr; eu plant a'u teuluoedd. Yn genedlaethol ac yn rhanbarthol rydym yn cydweithio ag Adoption UK Cymru (AUK) i gasglu'r safbwyntiau hyn. Rwy'n falch o ddatgan bod trosolwg 2018/19 ar gael sy'n ein helpu i ddeall yr hyn sydd wedi bod yn gweithio'n dda gyda gwasanaethau mabwysiadu, yr hyn rydym wedi'i wneud i wella a beth arall sydd angen i ni ei wneud.

Suzanne Griffiths
Cyfarwyddwraig
 

 

Gweld yr erthygl hon

Arolwg Cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru a'r Comisiynydd Plant, Sally Holland, wedi lansio arolwg am brofiadau plant a phobl ifanc o aros gartref yn ystod y cyfnod cloi. Mae pobl sy'n gallu helpu i wneud gwahaniaeth eisiau clywed sut deimlad yw hi i blant a phobl ifanc fod gartref oherwydd y coronafeirws a'r hyn y mae wedi ei olygu iddyn nhw. Mae'r arolwg, sy'n cau ar 27 Mai, ar gael ar gyfer dau ystod oedran ac mewn fformat lluniau, dim ond 10-15 munud y bydd angen i'w gwblhau a gall plant a phobl ifanc ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well ganddynt beidio â gwneud hynny.

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again