Y PROJECT PEIDIO Â CHYNHYRFU

Nod y Project Peidio â Chynhyrfu yw datblygu holiadur adroddiad rhieni sy’n cofnodi ffrwydradau emosiynol ymysg plant a phobl ifanc rhwng 6 a 25 oed.  Gelwir ffrwydradau emosiynol yn ‘ffrwydradau tymer’, ‘stranciau’ ac ati hefyd a gallant achosi gofid mawr i rai teuluoedd.   

Gweld yr erthygl hon

Plant a Phobl Ifanc

Nod ein grwpiau misol yw gwella hunanhyder plant a phobl ifanc, meithrin hunan-barch a lleihau'r ymdeimlad o unigedd y mae rhai plant mabwysiedig yn ei brofi a datblygu sgiliau bywyd hefyd. Rydym yn cyflawni hyn trwy gynnig ystod o weithgareddau fel celf, drama, sgiliau syrcas, sesiynau bwyta / coginio iach a cherddoriaeth i enwi ond ychydig.

Gweld yr erthygl hon

Canllaw Defnyddiwr – Cofrestr Fabwysiadu Cymru

Fabwysiadwyr cymeradwy ac ar gyfer plant sydd â chynllun Mabwysiadu.  Mae’n wasanaeth ar-lein gwbl ddwyieithog sy’n ceisio cynorthwyo â’r broses paru a lleihau’r oedi i blant sy’n aros i gael eu mabwysiadu.  Bydd y Canllawiau Cenedlaethol a Chanllawiau Defnyddwyr ar gyfer ymarferwyr a mabwysiadwyr yn helpu i sicrhau y gwneir defnydd cyson o Gofrestru Fabwysiadu Cymru.

Gweld yr erthygl hon

Hawliau cyswllt a phlant!

Efallai na fydd llawer o gyswllt, os o gwbl rhwng brodyr a chwiorydd yn dilyn achosion gofal, yn enwedig os oes trefniadau gwahanol mewn lle i wahanol blant o grŵp teuluol fel y cytunwyd arnynt gan y llys.   Mewn theori, mae llawer yn dibynnu ar barodrwydd oedolion cysylltiedig i hwyluso cyswllt y cytunwyd arno – a gall hyn yn aml fethu, yn enwedig wrth i amser fynd heibio

 

Gweld yr erthygl hon

Ymwybyddiaeth o Fabwysiadu

Mewn ymgynghoriad â theuluoedd sy’n mabwysiadu ledled Cymru, mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wedi nodi ardaloedd lle gall gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn gwasanaethau gofal cynradd ac uwchradd gyfrannu’n gadarnhaol at les plant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu a’u teuluoedd drwy ddeall mwy am rai o’r heriau y mae pobl ifanc sy’n cael eu mabwysiadu yn aml yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny.  Mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn rydym wedi creu taflenni a phosteri a allai fod yn ddefnyddiol i chi i’w lawrlwytho a’u rhannu. 

Gweld yr erthygl hon

Swydd Wag

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru ac mae tîm canolog  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn recriwtio ar gyfer dwy swydd allweddol, wrth i ni barhau i wella gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru.

Gweld yr erthygl hon

Swydd Wag

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant wedi cyhoeddi ymddeoliad eu prif weithredwr hir dymor ac yn hysbysebu am olynydd i arwain yr Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol, flaengar hon ymlaen.

Gweld yr erthygl hon

Mabwysiadu gyda’n Gilydd

Mae Mabwysiadu Gyda'n Gilydd yn broject mabwysiadu newydd a chyffrous sy'n canolbwyntio ar y plentyn, a gefnogir gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, sydd yn dod a’r Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol (AMG) yng Nghymru at ei gilydd i ddod o hyd i deuluoedd ar gyfer plant a all fod yn disgwyl yn hir am eu teuluoedd am byth.    

Gweld yr erthygl hon

Ymchwiliad i iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar y newid sylweddol sydd ei angen o ran cymorth iechyd emosiynol a meddyliol i blant a phobl ifanc yn dilyn ei ymchwiliad diweddar.

 

Croesawodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithrediadau i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, yr argymhellion yn yr adroddiad. Dywed, “Mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn croesawu argymhellion yr adroddiad. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda gwasanaethau eraill er mwyn gwella’r cymorth sydd ar gael i fodloni anghenion lles emosiynol plant mabwysiedig.”

 

Gellir cael mynediad at yr adroddiad yma

 

Gweld yr erthygl hon

£215,000 i wella gwasanaethau mabwysiadu

Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod £215,000 wedi cael ei roi i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol er mwyn gwella a datblygu gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.

Gweld yr erthygl hon

#GweldYPlentynCyfan ar restr fer gwobrau

Mae ein hymgyrch #GweldyPlentynCyfan a ddatblygwyd â Wilkinson PR ar y rhestr fer mewn tri chategori – Sector Cyhoeddus / Cyllideb isel / Nid-er-elw – yng ngwobrau’r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig – lefel ranbarthol. 

Gweld yr erthygl hon

Grŵp Cymorth Mabwysiadu Lleol

Yn yr wythnosau nesaf bydd nifer o wasanaethau mabwysiadu rhanbarthol, cynghorau ac asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol ledled Cymru yn cynnal digwyddiadau ‘gwybodaeth a chymorth’ yn eu hardal leol. Bydd y rhain yn rhoi cyfle i fabwysiadwyr arfaethedig gasglu gwybodaeth a chyngor mewn lleoliad anffurfiol ac ymlaciedig gan bobl â phrofiad uniongyrchol o’r broses.

Gweld yr erthygl hon

Digwyddiadau Gwybodaeth a Chymorth

Yn yr wythnosau nesaf bydd nifer o wasanaethau mabwysiadu rhanbarthol, cynghorau ac asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol ledled Cymru yn cynnal digwyddiadau ‘gwybodaeth a chymorth’ yn eu hardal leol. Bydd y rhain yn rhoi cyfle i fabwysiadwyr arfaethedig gasglu gwybodaeth a chyngor mewn lleoliad anffurfiol ac ymlaciedig gan bobl â phrofiad uniongyrchol o’r broses.

Gweld yr erthygl hon

Mabwysiadu: Ymchwiliad trwy’r DU gan Gymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain

Mae Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (CGCP) wedi sefydlu ymchwiliad trwy’r DU i ystyried swyddogaeth y gweithiwr cymdeithasol mewn mabwysiadu gan ganolbwyntio’n benodol ar foeseg a hawliau dynol. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried mabwysiadu sy’n cael ei wneud gan awdurdodau lleol ar gyfer plant mewn gofal. Ni fydd y ffocws hwn yn cynnwys mabwysiadu gan lys-rieni na rhwng gwledydd.

Gweld yr erthygl hon

Aelodaeth am ddim i Adoption UK

Mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol heddiw yn cyhoeddi cynlluniau i gynnig aelodaeth Adoption UK am ddim yn ystod eu blwyddyn gyntaf i’r holl rieni newydd sy’n cael eu cymeradwyo yng Nghymru. Bydd hyn yn eu galluogi i gael cymorth gan gymheiriaid, cyngor a gwybodaeth yn ystod y camau pwysig cyntaf o ddod yn rhiant.

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again