Gwasanaethau Mabwysiadu yng Nghymru – Covid 19

Gobeithio bod pawb yn parhau i gadw'n ddiogel ac yn iach a'ch bod wedi gallu addasu i'r amserau newidiol hyn.  Ein blaenoriaeth yw parhau i sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel ac yn cael cymorth wrth i fesurau’r cyfnod cloi gael eu llacio.

Mae gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn parhau i weithio o fewn canllawiau Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae'r rhan fwyaf o wasanaethau wedi parhau i gael eu darparu.  Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn dal i weithio o bell er bod cynnydd wedi bod mewn ymweliadau wyneb yn wyneb uniongyrchol lle mae'n ddiogel ac yn bosibl gwneud hynny. 

Isod ceir disgrifiad o sut rydym yn bwriadu parhau i ystyried diogelwch pawb. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i bethau barhau i newid a chysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Os oes angen cyngor penodol arnoch ynghylch rhianta neu fabwysiadu, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Hefyd mae cyngor, gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer cefnogi teuluoedd yn ystod sefyllfa Covid-19 ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon mawr am iechyd sy’n ymwneud â'r coronafeirws, dylech hefyd fynd i wefan y GIG.

Gweler hefyd ein hadran Cymorth Mabwysiadu i gael rhagor o wybodaeth am sut y darperir cymorth ledled Cymru.

Gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru

Mae ein staff Asiantaethau Mabwysiadu Rhanbarthol a Gwirfoddol yn parhau i ddarparu eu gwasanaethau. Mae mwyafrif y swyddfeydd bellach wedi cau i'r cyhoedd, ond mae staff ar gael trwy e-bost, dros y ffôn a thrwy fideogynadledda.  Mae ymweliadau wyneb yn wyneb yn dechrau cael eu cynnal lle mae'n ddiogel ac yn bosibl gwneud hynny ond maent yn parhau i fod yn destun asesiad risg. Lle rydym wedi sylwi ar yr hyn sydd wedi gweithio'n dda i bobl trwy gydol yr argyfwng hwn, rydym yn parhau i ddefnyddio hyn fel ffordd o gadw mewn cysylltiad a chefnogi pobl.

Ymweliadau recriwtio ac asesiadau

Mewn asiantaethau rhanbarthol a gwirfoddol, mae'r rhain yn dechrau o bell, gyda'r rhan fwyaf bellach yn bwriadu eu cwblhau trwy gymysgedd o ymweliadau o bell ac wyneb yn wyneb yn unol â chanllawiau. Mae asiantaethau mabwysiadu rhanbarthol a gwirfoddol yn cynllunio'r rhain ar sail pob achos unigol; a wnewch chi drafod â'r asiantaeth os oes gennych unrhyw gwestiynau.  

Paneli Mabwysiadu

Mae paneli'n parhau i ganolbwyntio ar faterion hanfodol megis cymeradwyo a pharu plant â darpar fabwysiadwyr a bydd y rhan fwyaf o’r gwaith hwn yn parhau i gael ei wneud trwy alwadau fideo neu fideogynadledda. Bydd rhieni mabwysiadol a darpar fabwysiadwyr yn cael eu gwahodd i ymuno trwy alwadau fideo/ffôn.

Cofrestr Mabwysiadu Cymru

Ni fydd effaith ar ddefnyddio Cofrestr Mabwysiadu Cymru ond efallai y bydd trafodaethau â Gweithwyr Cymdeithasol yn cymryd ychydig yn hirach nag arfer. Byddwch yn amyneddgar wrth i staff wneud yr addasiadau angenrheidiol. Byddant yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Paru, a chyflwyniadau lleoli

Cynhelir y rhan fwyaf o gyfarfodydd paru dros y ffôn a thrwy alwadau fideo ac adroddiadau ysgrifenedig.

Mae cychwyn ar gyflwyniadau a symud plant i leoliadau yn dechrau bod yn llai heriol wrth i ni ddysgu ffyrdd newydd o sicrhau y gellir gwneud hyn yn ddiogel i bob parti dan sylw.   Mae fframwaith wedi cael ei ddatblygu i gefnogi gwasanaethau mabwysiadu Cymraeg i ystyried a yw hyn yn bosibl fesul achos unigol a chyda’r awdurdod sy’n gyfrifol am y plentyn. Mae’r fframwaith hwn yn dilyn cyngor y Llywodraeth/Iechyd y Cyhoedd wrth fodloni'r canllawiau cyfreithiol angenrheidiol hefyd. Mae gwasanaethau’n ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb ond os oes gennych unrhyw ymholiadau am y modd y mae hyn yn effeithio arnoch, siaradwch â'ch Gweithiwr Cymdeithasol.

Cymorth Mabwysiadu

Dylai teuluoedd mabwysiadol a gweithwyr proffesiynol gysylltu â'u gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol neu wirfoddol i fanteisio ar yr amrywiaeth o wasanaethau cymorth mabwysiadu y gellir eu darparu.  Ceir cyngor ar hyn ar y wefan hon neu'n uniongyrchol gan y gwasanaethau eu hunain.

Yn ogystal, os oes angen cyngor rhianta neu fabwysiadu penodol ar deuluoedd, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru yn agored i bob teulu mabwysiadol trwy ffonio 02920 230319 neu e-bostio emailwales@adoptionuk.org.uk

Mae gwasanaethau ledled Cymru wedi addasu er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau'n ddiogel yn ystod yr argyfwng iechyd hwn. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau newydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru megis gwasanaethau TESSA a ddarperir gan awdurdodau lleol mewn partneriaeth ag Adoption UK.

Lleoli plant

Ein bwriad yw parhau i symud plant yn unol ag unrhyw gynlluniau y cytunwyd arnynt, asesiadau risg angenrheidiol a chyngor Iechyd y Cyhoedd. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pawb yr effeithir arnynt yn cael eu hysbysu’n gyson.

Ymweliadau â phlant a theuluoedd

Bydd teuluoedd y mae angen ymweliadau arnynt ar frys, yn enwedig ar gyfer cymorth mabwysiadu, yn parhau i gael eu blaenoriaethu yn ôl yr angen. Lle bo cyngor a/neu gyswllt o bell yn bosibl, cynigir cymorth yn y ffordd honno.  Pan fo ymweliad yn angenrheidiol, cynhelir asesiadau risg. Rydym hefyd yn cydnabod bod angen i rai teuluoedd gael ymweliadau wyneb yn wyneb bellach lle roeddent yn cael eu gweld o bell o'r blaen ac rydym yn gweithio i wireddu hyn lle bynnag y bo'n bosibl ac yn ddiogel gwneud hynny.

Paratoi a hyfforddiant arall i fabwysiadwyr

Mae'r gwaith paratoi, a'r rhan fwyaf o'r hyfforddiant arall, bellach yn cael ei ddarparu drwy fideogynadledda neu gyfleusterau eraill.  Gall rhai sesiynau symud i ddull wyneb yn wyneb dros y misoedd nesaf lle mae'n bosibl ac yn ddiogel gwneud hynny. Bydd hyn yn amodol ar asesiad risg ac ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu sy’n gweithio'n dda i bobl a staff.

Mae pecyn adnoddau, gydag ymarferion darllen ac eraill y gall darpar fabwysiadwyr eu gwneud eu hunain, ar gael ar-lein.  Nod hwn yw cynorthwyo darpar fabwysiadwyr ar gam cynnar eu hasesiad i feddwl am rai o'r materion y gallent ddod ar eu traws ac sy'n gysylltiedig â'r asesiad gwaith cymdeithasol.

Darperir hyfforddiant ôl-gymeradwyo'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar-lein, felly mae’r mabwysiadwyr hynny sy'n dymuno gweithio trwy hyn ar eu pennau eu hunain yn gallu gwneud hynny.  Fel uchod, gellir cael hyd i hwn a gweithgareddau hyfforddi/datblygu eraill ar gyfer mabwysiadwyr cymeradwy trwy fideogynadledda hefyd.

 

Yr holl gymorth sydd ei angen arnoch i ddechrau teulu

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn hyrwyddo ac yn cefnogi arfer gorau ym maes mabwysiadu ledled Cymru. Os ydych yn ystyried mabwysiadu neu ddim ond am gael rhagor o wybodaeth, rydych wedi dod i'r lle cywir. 

Dod o hyd i asiantaeth mabwysiadu yn eich ardal chi.

Sut i gychwyn ar daith oes

Gall y broses o fabwysiadu fod yn daith hir ac emosiynol, ond mae'r canlyniadau'n werth chweil. Ewch ati i ymchwilio, siarad â'r bobl gywir a pharatoi. Unwaith y dewch i ddeall pob cam yn y broses fabwysiadu, gallwch fwynhau eich siwrnai. Ac ni fyddwch yn gwneud y siwrnai ar eich pen eich hun. Mae cymorth wrth law bob amser.

Dysgu am y broses fabwysiadu

Cymryd y cam nesaf

Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf
Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again