Cychwyn arni

Mae'r broses fabwysiadu yn gallu bod yn rhywbeth gwerth chweil i'w wneud, ond mae heriau ynghlwm wrthi hefyd. Dyna pam mai eich cam cyntaf yw dod o hyd i asiantaeth mabwysiadu sy'n addas i chi. 

Cyn i chi wneud penderfyniad, gallwch gysylltu â gwahanol asiantaethau i ofyn cwestiynau a dysgu sut maen nhw'n gweithio. Gallwch hefyd fynd i un o'u digwyddiadau gwybodaeth neu ofyn iddyn nhw ymweld â chi yn eich cartref. 

Unwaith y byddwch yn dysgu am broses fabwysiadu’r asiantaeth a'r plant sy'n aros am deulu mabwysiadol, gallwch gytuno i fwrw ymlaen â'ch cais.
Bydd eich asiantaeth yn ceisio eich paratoi at hynny, drwy eich gwahodd i grŵp paratoi at fabwysiadu. Mae'n gyfle gwych i chi ddysgu mwy am y plant sydd angen teulu, yn ogystal â'r heriau a'r buddion sydd o'ch blaenau.

Bydd y grŵp hefyd yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd â mabwysiadwyr eraill sydd yn yr un sefyllfa â chi. Byddan nhw ar yr un cam yn y broses, felly gallwch rannu eich profiadau a helpu eich gilydd. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â phobl sydd eisoes wedi mabwysiadu plant.

Asesiadau a Gwiriadau

Mae'n bosib y bydd meddwl am gael asesiad yn codi braw arnoch, ond bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn treulio amser yn dod i'ch adnabod chi a'ch teulu yn dda. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn eich tywys drwy'r asesiad ac yn ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych. 

Fel rhan o'r broses fabwysiadu, bydd rhaid i chi ac unrhyw un arall yn eich cartref sy'n 18 oed neu’n hÅ·n gael nifer o wiriadau, gan gynnwys cais i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, prawf meddygol gan eich Meddyg Teulu, o leiaf 3 geirda gan bobl sy'n eich adnabod yn dda, gan gynnwys aelod o'ch teulu.

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth lawn a'ch paratoi at yr heriau sydd o'ch blaen. Byddant yn eich atgoffa am y buddion sydd i'w cael drwy fabwysiadu yn ogystal. 

Yn eich asesiad, byddant yn eich holi am eich gorffennol, gan gynnwys eich profiadau wrth dyfu i fyny. Byddwch hefyd yn trafod sut llwyddoch i ddelio â digwyddiadau anodd yn eich bywyd. Mae'r rhan hon o'r broses yn ymwneud ag asesu eich gallu i fyfyrio am brofiadau o'ch gorffennol.   

Efallai eich bod wedi bod mewn perthynas tymor hir o'r blaen neu fod gennych blant o berthynas flaenorol. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn siarad â chi am y cyfnod hwn yn eich bywyd a gyda chaniatâd eich asiantaeth efallai bydd am siarad â’ch partneriaid blaenorol.  Os oes plant gennych o berthynas flaenorol efallai y bydd y gweithiwr cymdeithasol eisiau siarad â nhw hefyd. 

Efallai bod hyn yn ddigon i godi ofn arnoch ond bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn trafod y broses gyda chi ac yn sicrhau ei bod yn ei gwneud mewn ffordd sensitif.

Mae angen cymorth ar bob teulu o bryd i'w gilydd. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn eich holi am eich teulu a’ch ffrindiau i sicrhau bod gennych ddigon o gymorth wrth gefn pan fydd angen help arnoch.   

Ar ôl i'ch asiantaeth mabwysiadu gasglu'r holl wybodaeth angenrheidiol, bydd yn ysgrifennu adroddiad ac yn ei gyflwyno i banel mabwysiadu. Bydd cyfle i ddarllen a gwneud sylwadau ar yr adroddiad cyn y caiff ei gyflwyno. Ni ddylai'r broses asesu gymryd mwy na chwe mis i'w chwblhau.

Y Panel Mabwysiadu

Mae'r panel mabwysiadu yn cynnwys o leiaf bump o bobl, gan gynnwys cadeirydd annibynnol, gweithiwr cymdeithasol ac aelodau annibynnol eraill sydd â phrofiad personol o fabwysiadu. Bydd pob panel mabwysiadu yn cael cyngor gan ymgynghorydd asiantaeth mabwysiadu, ymgynghorydd meddygol ac ymgynghorydd cyfreithiol.

Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfod o'r panel mabwysiadu a bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn sicrhau y byddwch wedi'ch paratoi at hynny. Bydd y panel mabwysiadu yn darllen yr adroddiad ar eich asesiad yn ofalus a gallant ofyn cwestiynau pellach i chi. Bydd y cadeirydd yn gofyn i chi ddisgwyl gyda'ch gweithiwr cymdeithasol tra bydd y panel yn llunio ei argymhellion ynghylch eich addasrwydd fel darpar rieni mabwysiadol. Bydd y cadeirydd yn rhoi gwybod i chi am argymhellion y panel yn y fan a'r lle.
Bydd y panel yn cyflwyno ei argymhellion i’r sawl sy'n gwneud penderfyniadau yn yr Asiantaeth, a fydd yn penderfynu a ydych yn addas ar gyfer mabwysiadu plentyn.

Eich paru a phlentyn

Y rhan fwyaf cyffrous o'r broses yw dod o hyd i'r plentyn neu blant priodol i chi. Weithiau bydd eich asiantaeth wedi penderfynu pa blentyn sy'n addas ar eich cyfer yn barod. Mae hyn yn wych, achos gall wneud y broses yn fyrrach i chi a helpu i osgoi achosi oedi i'r plentyn. 
Fodd bynnag, efallai na fydd plant sy'n addas ar eich cyfer yn yr asiantaeth. Os felly, bydd cyfle i chi ychwanegu gwybodaeth amdanoch ar Gofrestr Mabwysiadu Cymru, cofrestr sy'n cynnwys manylion am yr holl blant yng Nghymru sydd angen teulu mabwysiadol.

Pan fydd eich asiantaeth wedi nodi plentyn y mae o'r farn ei fod yn addas i chi, bydd eich plentyn yn cyfnewid gwybodaeth gyda gweithiwr cymdeithasol y plentyn. Dyma'ch cyfle chi i ddysgu mwy am y plentyn. Cewch weld fideo neu ffotograffau ohono yn ei gartref maeth a chael cyfle i gyfarfod â phobl bwysig yn ei fywyd, fel ei ofalwr maeth presennol.

Ar ôl i chi gael yr holl wybodaeth am y plentyn, bydd eich asiantaeth mabwysiadu yn cyflwyno'r pariad i'r panel mabwysiadu.

Cwrdd â'ch plentyn

Mae hon yn adeg gyffrous a phwysig, oherwydd mae'r holl aros drosodd a byddwch yn cwrdd â'ch plentyn neu blant mabwysiadol am y tro cyntaf. 

Byddwch yn cael nifer o gyfarfodydd 'cyflwyno' i'ch helpu i ddod i adnabod eich gilydd. Pan fydd y ddau ohonoch yn barod, bydd y plentyn yn gadael ei deulu maeth i ddod i fyw â'ch teulu chi. 

Y broses gyfreithiol

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn parhau i ymweld â chi nes caiff y Gorchymyn Mabwysiadu ei gyflawni. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch chi a'r plentyn neu blant yn dal i ddod i adnabod eich gilydd a dechrau dygymod â byw gyda'ch gilydd fel teulu. Gallwch wneud cais am Orchymyn Mabwysiadu 10 wythnos ar ôl i'r plentyn ddod i fyw at eich teulu. Gall eich gweithiwr cymdeithasol a gweithiwr cymdeithasol eich helpu i benderfynu ar yr adeg briodol i gyflwyno cais i'r llys. 

Pan fydd llys yn cyflwyno Gorchymyn Mabwysiadu, mae'r holl gyfrifoldeb cyfreithiol yn cael ei drosglwyddo i chi fel rhiant a bydd y plentyn yn cymryd eich cyfenw.

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siarad ag ymgynghorydd mabwysiadu Dod o hyd i'ch asiantaeth mabwysiadu agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again