Ydw i’n rhy hen i fabwysiadu?

more.png

Pa help fydda i’n ei gael ar ôl mabwysiadu plentyn?

more.png

Pwy yw’r plant sydd angen eu mabwysiadu?

more.png

A fydd rhaid i mi gwrdd â rhieni neu berthnasau biolegol eraill y plentyn?

more.png

Alla’i fabwysiadu os oes gennyf anifeiliaid anwes?

more.png

Alla’i fabwysiadu os nad ydw i neu fy mhartner yn ddinesydd y DU?

more.png

Alla’i fabwysiadu os ydw i’n hoyw neu’n drawsryweddol?

more.png

Alla’i fabwysiadu os ydw i’n sengl?

more.png

Alla’i fabwysiadu os oes gennyf broblem iechyd meddwl megis iselder neu orbryder?

more.png

Faint mae’n costio i fabwysiadu plentyn o Gymru neu’r DU?

more.png

Ble arall alla i gael cyngor neu wybodaeth?

more.png

Ydy Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yn cynnwys Cymru gyfan?

more.png

Beth yw Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol (AMG)?

more.png

Beth yw Cydweithredoedd Mabwysiadu Rhanbarthol?

more.png

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwneud cais i Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol neu Asiantaeth Mabwysiadu Awdurdod Lleol?

more.png

Sut mae penderfynu pa asiantaeth fabwysiadu i fynd ati?

more.png

Alla’i newid enw fy mhlentyn?

more.png

Ydy'r broses fabwysiadu yr un fath i lysrieni?

more.png

Fel gofalwr maeth, alla i fabwysiadu plentyn dan fy ngofal?

more.png

Pa mor hir fydd y broses asesu yn para?

more.png

Alla’i fabwysiadu os oes gennyf gofnod troseddol?

more.png

Alla’i fabwysiadu os oes gennyf blant yn barod?

more.png

Alla i weithio a mabwysiadu?

more.png

Alla’i fabwysiadu os ydw i’n ‘smygu?

more.png

Alla’i fabwysiadu os ydw i dros bwysau?

more.png

Alla’i fabwysiadu os ydw i’n anabl?

more.png

A fydd fy iechyd yn effeithio ar fy ngallu i fabwysiadu?

more.png

Alla i gael cymorth ariannol i fabwysiadu?

more.png

A oes ots am fy sefyllfa ariannol a’m statws cyflogaeth?

more.png

Alla’i fabwysiadu os nad ydw i’n berchen ar fy nghartref fy hun?

more.png

Beth fydd yn digwydd os ydw i wedi cael triniaeth ar gyfer anffrwythlondeb?

more.png

Cymryd y cam nesaf

Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again