Crëwyd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella gwasanaethau i bawb yng Nghymru y mae mabwysiadu’n effeithio arnynt.   

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2014 yn fenter arloesol ar y cyd ar gyfer cynnig gwasanaethau mabwysiadu.  Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i greu strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ar bob lefel gydag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru, Gwasanaethau Iechyd ac Addysg ymhlith rhai eraill. 

Ar lefel awdurdod lleol, mae'r holl gynghorau Cymreig yn dal i ddarparu gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal gan adnabod a gweithio gyda'r plant y mae cynllun mabwysiadu yn addas iddynt.

Yn rhanbarthol, mae’r holl awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn pum cydweithrediad rhanbarthol i gynnig ystod o wasanaethau mabwysiadu.  Mae gan bob cydweithrediad rhanbarthol gysylltiadau ag asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol, iechyd ac addysg. Mae’r gwasanaethau a gynigir yn amrywio mewn pob cydweithrediad, ond maent oll yn cynnig swyddogaethau asiantaeth mabwysiadu i blant, recriwtio ac asesu mabwysiadwyr, cynnig cwnsela i rieni genedigol a chyngor i oedolion a fabwysiadwyd. Ar hyn o bryd, mae rhai ohonynt yn cynnig gwasanaethau cymorth mabwysiadu'n uniongyrchol, ond mae hyn yn gyfrifoldeb ar yr awdurdod lleol mewn mannau eraill.   

Yn genedlaethol, mae gan Gyfarwyddwr Gweithrediadau a thîm canolog bychan, a gynhaliwyd gan Gyngor Dinas Caerdydd ar ran yr holl awdurdodau lleol, yn gyrru gwelliant, cysondeb a chydlyniad.  Mae’r tîm canolog fel a ganlyn:

Suzanne Griffiths – Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Corienne Strange – Swyddog Polisi ac Ymarfer

Wendy Carroll - Rheolwr Busnes a Pherfformiad

Jenny Morgan - Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Helena Lopez - Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Ystafell 409, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW  

Ffôn: 029 2087 3927

E-bost: contact@adoptcymru.com

Ers mis Medi 2015, mae’r tîm canolog wedi rheoli Cofrestr Fabwysiadu Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Nod y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw gwella gwasanaethau.  Mae ein hadroddiadau’n dangos y cynnydd yr ydym yn ei wneud

Adroddiad Blynyddol 2014/15

Adroddiad Blynyddol 2015/16

Adroddiad Blynyddol 2016/17

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Adroddiad Blynyddol 2019/20

Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw gwella gwasanaethau cymorth mabwysiadu ac rydym yn gweithredu ein ‘Fframwaith Cymorth Mabwysiadu’.  

Mae Bwrdd Llywodraethu a Gr┼Áp Ymgynghorol yn goruchwylio'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn gyffredinol.   Ar lefel leol, mae Pwyllgorau Rheoli Rhanbarthol yn goruchwylio’r gwasanaethau rhanbarthol.  Mae’r gwasanaeth yn adrodd i Weinidogion Cymru ddwywaith y flwyddyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich gwasanaeth mabwysiadu, p’un ai un sy’n berthnasol i’r gorffennol, i wasanaeth cyfredol neu os ydych yn ystyried defnyddio gwasanaeth mabwysiadu yn y dyfodol, defnyddiwch y dolenni uchod i gysylltu â’ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol lleol neu asiantaeth wirfoddol.   

Hefyd, os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, gallwch ddarganfod mwy drwy edrych ar y tudalennau hyn.

 

 

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again