Crëwyd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella gwasanaethau i bawb yng Nghymru y mae mabwysiadu’n effeithio arnynt.   

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2014 yn fenter arloesol ar y cyd ar gyfer cynnig gwasanaethau mabwysiadu.  Daeth â gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru ynghyd i greu strwythur 3 haen sy'n cynnwys partneriaethau ar bob lefel gydag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol Cymru, Gwasanaethau Iechyd ac Addysg ymhlith rhai eraill. 

Ar lefel awdurdod lleol, mae'r holl gynghorau Cymreig yn dal i ddarparu gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal gan adnabod a gweithio gyda'r plant y mae cynllun mabwysiadu yn addas iddynt.

Yn rhanbarthol, mae’r holl awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn pum cydweithrediad rhanbarthol i gynnig ystod o wasanaethau mabwysiadu.  Mae gan bob cydweithrediad rhanbarthol gysylltiadau ag asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol, iechyd ac addysg. Mae’r gwasanaethau a gynigir yn amrywio mewn pob cydweithrediad, ond maent oll yn cynnig swyddogaethau asiantaeth mabwysiadu i blant, recriwtio ac asesu mabwysiadwyr, cynnig cwnsela i rieni genedigol a chyngor i oedolion a fabwysiadwyd. Ar hyn o bryd, mae rhai ohonynt yn cynnig gwasanaethau cymorth mabwysiadu'n uniongyrchol, ond mae hyn yn gyfrifoldeb ar yr awdurdod lleol mewn mannau eraill.   

Yn genedlaethol, mae Cyfarwyddwr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru a thîm canolog bach, a gynhelir gan Gyngor Dinas Caerdydd ar ran yr holl awdurdodau lleol, yn sbarduno gwelliant, cysondeb a chydlynu. Y tîm canolog yw:

Suzanne Griffiths – Cyfarwyddwr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru

Corienne Strange – Pennaeth Polisi, Ymarfer a Chyfathrebu

Nikki Kingham – Pennaeth Busnes a Galluogi

Chris Holmquist – Rheolwr Datblygu Cymorth Mabwysiadu

Hannah Jones – Rheolwr Ymarferwyr Cofrestr Mabwysiadu

Laura Betts - Cydlynydd Sefydlogrwydd Cynnar Cymru

Ystafell 475, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW  

Ffôn: 029 2087 3927

E-bost: contact@adoptcymru.com

Ers mis Medi 2015, mae’r tîm canolog wedi rheoli Cofrestr Fabwysiadu Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Nod y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw gwella gwasanaethau.  Mae ein hadroddiadau’n dangos y cynnydd yr ydym yn ei wneud

Adroddiad Blynyddol 2014/15

Adroddiad Blynyddol 2015/16

Adroddiad Blynyddol 2016/17

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Adroddiad Blynyddol 2019/20

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Adroddiad Blynyddol 2021/22

Adroddiad Blynyddol 2022/23

Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw gwella gwasanaethau cymorth mabwysiadu wrth i ni barhau i weithredu'r 'Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu' ochr yn ochr â mentrau eraill fel Sefydlogrwydd Cynnar Cymru.

Mae Bwrdd Llywodraethu a Gr┼Áp Ymgynghorol yn goruchwylio'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn gyffredinol.   Ar lefel leol, mae Pwyllgorau Rheoli Rhanbarthol yn goruchwylio’r gwasanaethau rhanbarthol.  Mae’r gwasanaeth yn adrodd i Weinidogion Cymru ddwywaith y flwyddyn.

 

Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau

Mae llais y defnyddiwr gwasanaeth yn hollbwysig; mae gwrando ac ymgysylltu â mabwysiadwyr, darpar fabwysiadwyr, plant a phobl ifanc ac oedolion sy'n mabwysiadu yn parhau i ddylanwadu ar y blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru a'u llunio.  Rydym yn falch o'r ffaith ein bod yn gallu parhau i greu a defnyddio cyfleoedd i 'siarad' yn uniongyrchol â'n defnyddwyr gwasanaeth ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i wneud hynny.  I gael manylion am sut rydym yn gwneud hyn: Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich gwasanaeth mabwysiadu, p’un ai un sy’n berthnasol i’r gorffennol, i wasanaeth cyfredol neu os ydych yn ystyried defnyddio gwasanaeth mabwysiadu yn y dyfodol, defnyddiwch y dolenni uchod i gysylltu â’ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol lleol neu asiantaeth wirfoddol.   

Hefyd, os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, gallwch ddarganfod mwy drwy edrych ar y tudalennau hyn.

 

 

 

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again